Reakcje anaboliczne kataboliczne

3. Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezwłocznie zawiadamia właściwe władze o wszelkich nowych informacjach, które mogą pociągać za sobą zmianę szczegółowych danych i dokumentów, określonych w art. 12 i 13 ust. 1 lub przyjętych streszczeń cech produktu. w szczególności niezwłocznie zawiadamia on właściwe władze o każdym zakazie lub ograniczeniu nałożonym przez właściwe władze jakiegokolwiek państwa, w którym weterynaryjny produkt leczniczy został wprowadzony do obrotu, oraz o wszelkich poważnych nieoczekiwanych działaniach niepożądanych występujących u rozpatrywanych zwierząt lub ludzi.

Reakcje anaboliczne kataboliczne

reakcje anaboliczne kataboliczne

Media:

reakcje anaboliczne katabolicznereakcje anaboliczne katabolicznereakcje anaboliczne katabolicznereakcje anaboliczne katabolicznereakcje anaboliczne kataboliczne

http://buy-steroids.org